Darmowa dostawa
Raty 0%
Szybkie i bezpieczne przelewy
Szukaj
Kontakt 690 455 884
mimeble
Menu Menu
Koszyk Koszyk
0
Ulubione Ulubione
0
Konto Konto

Regulamin i Polityka Prywatności

REGULAMIN SKLEPU www.mimeble.pl

 

Sklep prowadzony jest przez firmę Mateusz Ilnicki wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej  prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, miejsce wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Główna 74, 46-100 Smogorzów, NIP: 7521433952, REGON: 386520192, adres poczty elektronicznej (e-mail): sklep@mimeble.pl, numer telefonu: +48 690 455 884.

 

Postanowienia ogólne

 1. Sklep www.mimeble.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 
 3. Regulamin określa warunki zawierania i rozwiązywania Umów Sprzedaży Produktu oraz tryb postępowania reklamacyjnego.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy:
 5. Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),
 6. Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827),
 7. Ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich z dnia 23 września 2016 r. (Dz.U. 2016 poz. 1823),
 8. Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 

Zasady korzystania ze sklepu

 1. Do złożenia zamówienia w Sklepie niezbędne jest aktywne konto e-mail
 2. Do prawidłowego korzystania ze sklepu niezbędne jest urządzenie z dostępem do internetu oraz przeglądarka internetowa JavaScript i pliki cookies
 3. Istnieje możliwość rejestracji w ramach Sklepu lecz nie jest to niezbędne do dokonywania zakupów.
 4. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na stronie Sklepu.
 5. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
 6. Właściciel Sklepu może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
  1. podał w trakcie rejestracji w Sklepie dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
  2. dopuścił się za pośrednictwem Sklepu naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów Sklepu,
  3. dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez właściciela Sklepu za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Właściciela Sklepu.
 7. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Właściciela Sklepu.
 8. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
 9. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
  a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
  b) korzystania ze Sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
  c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu niezamówionej informacji handlowej (spam),
  d) korzystania ze Sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Właściciela Sklepu,
  korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
  f) korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

 

Informacje dotyczące Produktów

 1. Sklep www.mimeble.pl prowadzi sprzedaż detaliczną Produktów za pośrednictwem sieci Internet na terenie Polski, wyłącznie na rzecz Konsumentów.
 2. Produkty nowe oferowane w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych i zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. 
 3. Produkty outletowe, które pochodzą z ekspozycji lub końcówek produkcji są odpowiednio opisane.
 4. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Klient, składając Zamówienie, składa ofertę kupna określonego Produktu na warunkach podanych w jego opisie.
 5. Cena Produktu uwidoczniona na stronie internetowej Sklepu podana jest w złotych polskich (PLN)  i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT.
 6. Cena Produktu jest wiążąca w chwili dokonania płatności przez Klienta. Po dokonaniu płatności Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów.

 

Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

 1. Zamówienia można składaćw sklepie internetowym pod adresem www.mimeble.pl za pośrednictwem:
  1. Formularzazamówienia,
  2. drogą mailową na adres sklep@mimeble.pl, 
  3. telefonicznie pod numerem: +48 690 455 884.
 2. W przypadku zamówienia poprzez sklep internetowy wybór zamawianych Produktów przez Klienta jest dokonywany jest przez dodanie ich do koszyka.
 3. W trakcie składania Zamówienia - do momentu naciśnięcia przycisku „Zapłać” - Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. 
 4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
  1. przedmiotu zamówienia
  2. łącznej ceny zamawianych produktów lub usług
  3. kosztów dostawy
  4. dodatkowych kosztów (jeśli występują)
 5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest podanie danych osobowych.
 6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sklepem  sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
 7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
 8. Zamówienie realizowane jest po dokonaniu płatności przez klienta.
 9. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Sklep płatności.

 

Dostawa

 1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
 2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się za pomocą zewnętrznych firm kurierskich. Koszt dostawy określony jest w zakładce DOSTAWA, na stronie internetowej sklepu.
 3. Standardowy KOSZT DOSTAWY NIE DOTYCZY WNIESIENIA. Odbiór dostawy i wniesienie leży po stronie Klienta.
 4. Na termin dostawy Produktu składa się dostępność Produktu oraz czas dostawy Produktu przez przewoźnika:
 5. Czas realizacji zamówień Produktów tapicerowanych ustalany jest indywidualnie, klient dostaje informacje o terminie realizacji na podany adres e-mail.
 6. Dostawa Produktu przez przewoźnika następuje w terminie przez niego deklarowanym.
 7. Sklep zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu realizacji o czym poinformuje klienta.
 8. Klient nie ma możliwości wyboru dnia i godziny dostawy.
 9. W przypadku nie odebrania mebla po wcześniejszym potwierdzeniu odbioru, kolejna dostawa zostanie obciążona kosztami o których poinformuje sprzedawca.
 10. Klient zobowiązany jest do sprawdzenia, czy wyrób nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu. Jeżeli wyrób posiada uszkodzenia powinien zostać spisany protokół szkody, w którym będzie opisana szkoda, data i podpis kuriera/kierowcy. Brak adnotacji/protokołu może spowodować zakwalifikowanie reklamacji jako powstałej nie z winy Sprzedającego.

 

Sposób płatności

 1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:
  1. płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy,
  2. płatność za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności Przelewy24 oraz imoje.
 2. W przypadku płatności przelewem tradycyjnym, wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy numer: 64 1050 1881 1000 0097 3164 3913 (ING Bank Śląski S.A.) Mateusz Ilnicki, ul. Główna 74, 46-100 Smogorzów, NIP: 7521433952.
 3. W przypadku płatności za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności Klient dokonuje zapłaty przed rozpoczęciem realizacji Zamówienia. 
 4. Elektroniczne serwisy płatności umożliwiają dokonanie płatności za pomocą karty kredytowej, szybkiego przelewu z wybranych polskich banków.

 

Zwroty i reklamacje

 1. Kupujący ma prawo do pisemnego odstąpienia od zawieranej umowy bez podania przyczyny w terminie czternastu dni, od daty zawarcia umowy na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.) W przypadku pisemnego odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest do zwrotu towaru w terminie czternastu dni. Uprawnienie, o którym mowa powyżej dotyczy również osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.”.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. Klient powinien niezwłocznie zwrócić towar w stanie nienaruszonym nie później niż w terminie 14 dniu od momentu dostarczenia . Zakupiony towar należy zwrócić na adres wskazany przez sprzedającego podczas przyjęcia oświadczenia zwrotu/reklamacji.
 3. Kosz opakowania i odesłania ponosi Klient.
 4. Wszystkie Produkty oferowane w Sklepie posiadają gwarancję producenta obowiązującą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Okres gwarancji dla Produktów wynosi 24 miesiące i jest liczony od dnia dostarczenia Produktu do Klienta.
 6. Dokumentem uprawniającym do ochrony gwarancyjnej jest dowód zakupu: paragon lub faktura VAT.
 7. Gwarancja nie wyłącza uprawnień wynikających z rękojmi za wady fizyczne i prawne Produktu, określone w Kodeksie cywilnym.
 8. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Konsumentem, z tytułu rękojmi obejmującej wady fizyczne i prawne, są określone w ustawie Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.)
 9. Zawiadomienia o wadach dotyczących Produktu oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania  można dokonać wypełniając formularz, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@mimeble.pllub pisemnie na adres:  Główna 74, 46-100 Smogorzów.
 10. W powyższej wiadomości w formie pisemnej lub elektronicznej należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.
 11. Sklep zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, to w tym okresie poinformujemy Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

 

Charytatywnie Pomaganie Przez Kupowanie

 1. Sklep prowadzi akcje pod nazwą Pomaganie Przez Kupowanie, której celem jest przekazanie części wartości zakupów na zbiórkę charytatywną.
 2. Aby dodać zbiórkę należy prawidłowo wypełnić formularz, w którym zgłaszający podaję odpowiednie danę:
  1. Nazwa zbiórki -  Głowna nazwa zbiórki.
  2. Opis zbiórki - Informacja czego dotyczy zbiórka, jaki jest jest cel, historia.
  3. Kod polecający dla klientów - Kod, który będzie używany przez zarządzających zbiórką do zachęcania robienia zakupów w sklepie.
  4. Adres e-mail - Na podany adres będą wysyłane statystyki używania kodu oraz wartość zakupów.
  5. Nr kontaktowy
 3. Po zgłoszeniu zbiórki są weryfikowane. Informacja o dodaniu zbiórki do akcji wysyłana jest na podany w formularzu adres e-mail.
 4. Aby prowizja została przekazana na zbiórkę, klient podczas zakupów musi w polu KOD RABATOWY podać kod zbiórki.
 5. Prowizja na rzecz zbiórki wynosi 1-3% i jest ustalana indywidualnie podczas każdego zakupu. Informacja o jej wielkości umieszczona będzie w raporcie.
 6. Przelewy na zbiórki robione są raz w miesiącu.
 7. Raport ze statystykami wykorzystania kodu oraz wartości zakupów wysyłany jest na podany w formularzu adres e-mail.
 8. Sklep zastrzega sobie prawo do odrzucenia lub usunięcia w każdej chwili zbiórki bez podania przyczyny.

 

Współpraca

 1. Prowizja od sprzedaży ustalana jest indywidualnie z każdym partnerem.
 2. Parter podczas wypełniania formularza ustala indywidualny kod promocyjny, który klienci będą używać podczas zakupów.
 3. Klienci kodu promocyjnego partnera mogą użyć na stronie sklepu mimeble.pl wpisując w odpowiednie pole.
 4. Partner ma możliwość wyboru podziału prowizji z rabatami dla klientów.
 5. Sklep nie wysyła darmowych przedmiotów dla partnerów.
 6. W ramach współpracy istnieje możliwość zwrócenia 100% kwoty za zakupiony pierwszy przedmiot.
 7. Aby partner uzyskał zwrot za zakupiony towar odpowiednia ilość klientów musi dokonać zakupu z jego kodem.
 8. Rozliczanie z partnerem jest możliwe na dwa sposoby:
 9. Barter - sklep wysyła towar o równowartości posiadanej kwoty z prowizji.
 10. Przelew na konto - Partner wystawia fakturę, a sklep przelewa pieniądze na wskazane konto.
 11. Przy braku sprzedaży w danym miesiącu zostanie obniżona prowizja w następnym, aż do momentu sprzedaży z kodem partnera. Wielkość obniżonej prowizji jest ustalana indywidualnie z partnerem na początku współpracy.
 12. W przypadku dużej sprzedaży z kodem Partnera istnieje możliwość renegocjacji prowizji.
 13. Partner otrzymuje co miesiąc maila z informacją o zgromadzonych środkach oraz zestawienie sprzedaży z użyciem jego kodu.

 

Promocje

 1. Regulamin programu lojalnościowego oraz promocji dostępne są pod adresem: https://mimeble.pl/regulamin-promocji

 

Ochrona danych osobowych

 1. W związku z wejściem w życie i koniecznością stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwanego dalej „Rozporządzeniem”) Mateusz Ilnicki, ul. Głowna 74, 46-100 Smogorzów (zwany dalej także: „Sklepem Internetowym”) będący właścicielem domeny internetowej jagodove.pl przedstawia poniższe informacje dotyczące zasad przetwarzania Panią/Pana danych osobowych.Zakres przetwarzanych danych osobowych: Imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail.
 2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sklep Internetowy; dane kontaktowe - numer telefonu: 690455884, adres e-mail:sklep@mimeble.pl.
 3. Sklep internetowy przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach przekazania Pani/Pana danych osobowych do ING Banku Śląskiego S.A. („Bank”) w związku z:
  1. świadczeniem przez Bank na rzecz Sklepu internetowego usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
  2. obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez klientów Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
  3. przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania dokonania zapłaty za nabyty towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły zakupowej przez Sklep internetowy, a także celu weryfikacji przez Twisto Polska Sp. z o.o. należytego wykonania takich umów zlecenie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia)
 4. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w określonych celach następować będzie w związku z istnieniem prawnie uzasadnianego interesu realizowanego przez Sklep internetowy.
 5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach już określonych, Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione przez Sklep internetowy innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:
  1. ING Bank Śląski S.A.
  2. Twisto Polska sp. z o.o.
 6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Panu/Pani:
  1. prawo dostępu do treści swoich danych osobowych,
  2. prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym,
  3. prawo do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych,
  4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
  5. prawo do przenoszenia danych.
 7. W przypadku, gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, ma Pani/Pan prawo do wycofania takiej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie danych przed cofnięciem zgody ani podstawę prawną tego przetwarzania.
 8. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 9. W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu zawarcia umowy ze Sklepem internetowym, podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia tej Umowy. Podanie danych osobowych w tej sytuacji jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia umowy ze Sklepem internetowym.
 10. W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. przed zawarciem umowy sprzedaży towaru (lub usługi) nabywanego w Sklepie internetowym, przekazanie tych danych jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy.
 11. W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Panią/Pana płatności na rzecz Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank na rzecz Sklepu internetowego.
 12. W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Bankiem.
 13. W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania Pani/Panu dokonania zapłaty ceny za nabyty przez Panią/Pana towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły przez Sklep internetowy, podanie tych danych i przetwarzanie ich w tym celu jest wymagane w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy i w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Twisto Polska Sp. z o.o

 

Polityka prywatności

 1. Serwis zbiera w sposób automatyczny informacje zawarte w plikach cookies.
 2. Pliki (cookies) są plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu. Przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Przede wszystkim zawierają nazwę strony internetowej swojego pochodzenia, swój unikalny numer, czas przechowywania na urządzeniu końcowym.
 3. Operator serwisu jest podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym swojego użytkownika pliki cookies oraz mającym do nich dostęp.
 4. Operator serwisu wykorzystuje pliki (cookies) w celu: dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę; przygotowywania statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań użytkowników, analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu serwisu do panujących trendów, statystyki stosuje się też do oceny popularności strony; możliwości logowania do serwisu; utrzymania logowania użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisu.
 5. Serwis stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików (cookies) - sesyjne i stałe. Pliki sesyjne są tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony serwisu (poprzez wejście na inną stronę, wylogowanie lub wyłączenie przeglądarki). Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień.
 6. Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików (cookies) lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie jest ustawione na akceptację zapisu plików (cookies)w urządzeniu końcowym.
 7. Operator Serwisu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji strony internetowej serwisu.
 8. Pliki (cookies) z których korzysta serwis (zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika) mogą być udostępnione jego partnerom oraz współpracującym z nim reklamodawcą.
 9. Informacje dotyczące ustawień przeglądarek internetowych dostępne są w jej menu (pomoc) lub na stronie jej producenta.
 10. Bardziej szczegółowe informacje na temat plików (cookies) dostępne są na stronie ciasteczka.org.pl

 

Postanowienia Końcowe

 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Kupującym a sprzedającym , który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 KC zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, Przepisy Ustawy o Świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 

Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl